Cursussen & trainingen

BOB Compact

Voorkomen is beter

Alertheidstraining

Open inschrijving

Dikaion organiseert in principe drie keer per jaar op een centraal gelegen locatie in Nederland een tweedaagse cursus BOB (bestrijding onrechtmatige bewoning), bedoeld voor corporatiemedewerkers die belast zijn met de aanpak van onderverhuur, doorverhuur en andere vormen van onrechtmatig gebruik van woningen. Het is een echte cursus voor specialisten. Alle functie facetten komen aan bod. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie; het huurrecht wordt, voor zover relevant, meer dan opgefrist. Het belangrijkste onderdeel van de cursus draait echter om de gespreksvoering. De cursisten oefenen in realistische settings hoe ze de ‘onrechtmatige bewoners’ en vervolgens de ‘onderverhuurders’ het best te woord kunnen staan, met het uiteindelijke doel dat de desbetreffende woning weer zo snel mogelijk voor eerlijke toewijzing beschikbaar komt.

In company

De eerder genoemde ‘open inschrijf’-cursus wordt ook ‘in company’ verzorgd. Zo’n cursus is vooral interessant voor corporaties, die in een keer vijf of meer medewerkers voor het BOB-vak opgeleid willen zien of daartoe met andere corporaties in de regio een samenwerking willen aangaan. Het programma wordt desgewenst op de situatie bij de desbetreffende corporatie(s) of regio afgestemd (“op maat”).

BOB Compact

De cursus ‘BOB Compact’ is bedoeld voor de medewerkers, die al over voldoende theoretische kennis beschikken (bijvoorbeeld na het volgen van een cursus huurrecht voor verhuurmakelaars), en ook al praktische ervaring hebben met de aanpak van onderverhuur, maar de effectiviteit daarvan willen verbeteren. De cursus bevat tal van ‘tips en trucs’, die in de BOB-praktijk ruimschoots hun nut hebben bewezen.

Voorkomen is beter

Bestrijding van onrechtmatige bewoning houdt niet op bij de opsporing en aanpak van onder- en doorverhuursituaties. Er zijn ook tal van preventieve maatregelen mogelijk. Een kritische beoordeling van woningruilaanvragen en van verzoeken om erkenning van het medehuurderschap, bijvoorbeeld, werpt evenzeer haar vruchten af. Dikaion verzorgt in dit verband overigens niet alleen cursussen, zij helpt verhuurders ook bij het aanscherpen van werkprocessen, formulieren en modelbrieven. De cursus is altijd ‘op maat’, dat wil zeggen toegesneden op de speciale beleidsuitgangspunten van de corporatie.

Alertheidtraining

De alertheidtraining is met name bedoeld voor wijk- of complexbeheerders, huismeesters en andere corporatiemedewerkers met een zogenoemde buitendienstfunctie. Zij is echter ook geschikt voor baliemedewerkers, medewerkers huurincasso en andere medewerkers met veel klantcontacten. De cursus heeft tot doel om de deelnemers zich van hun signaleringsfunctie bewust te maken. Een alerte houding levert onderzoekswaardige signalen op. De cursisten krijgen ook echt het gevoel met die signalen een steentje aan de hoofdtaak van de corporatie bij te dragen: de eerlijke verdeling van schaarse woonruimte.