Inleiding

A. Dikaion, ook handelend onder de naam Dikaion B.V., Bureau Dikaion en Dikaion – de juiste strategie, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennoten werken samen aan één (statutaire) doelstelling.
B. Alle opdrachten aan Dikaion of aan een der vennoten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door Dikaion, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten van Dikaion, de eventuele bestuurders van die vennoten alsmede degenen die voor Dikaion werkzaam zijn, waaronder ook begrepen de door Dikaion ingeschakelde freelancers, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
C. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten aan Dikaion, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden.

Bepalingen
1. Dikaion zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dikaion is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Dikaion is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2. De opdrachtgever vrijwaart Dikaion tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Dikaion is iedere aansprakelijkheid van Dikaion uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
4. De verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever jegens Dikaion enig recht – waaronder begrepen maar niet beperkt tot een vordering tot schadevergoeding – moet geldende maken, is verkort tot een jaar.
5. Niet alleen Dikaion, maar ook alle kantoorgenoten, oud-kantoorgenoten en andere personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld of ingeschakeld zijn geweest, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
7. Dikaion kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.
8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte tijdseenheden, afgerond op vijfhonderdsten van uren, vermenigvuldigd met de tarieven per tijdseenheid, zoals die van tijd tot tijd door Dikaion worden vastgesteld. Dikaion is niet verplicht om de jaarlijkse indexering van haar tarieven aan te kondigen.
9. Door Dikaion ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, leges en andere kosten en heffingen, zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij het Dikaion uit pragmatische overwegingen anders besluit. Ter dekking van de algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, e-mail- en dossierkosten, kan een opslag op het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen in de tarievenopgaven en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, excl. omzetbelasting.
10. Werkzaamheden worden in beginsel tweemaandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Dikaion gerechtigd om de wettelijke handelsrente alsook redelijke incassokosten in rekening te brengen.
11. Bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever of enige derde en Dikaion zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de rechter te Haarlem of, uitsluitend naar keuze van Dikaion, door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of derde.
12. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Op aanvraag is een vertaling in het Engels beschikbaar. In geval van enige (schijnbare) inconsistentie tussen de Nederlandse en de Engelse versie is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
13. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Haarlem en kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Dikaion: www.Dikaion.nl.

cropped-dikaion-3.jpg