Cursussen en Trainingen

Cursussen Dikaion II

Leer onrechtmatige bewoning te bestrijden

Terwijl u werkt aan een eerlijke verdeling van beschikbare woonruimte en het betaalbaar houden van woningen wordt een belangrijk deel van uw bezit onder- of doorverhuurd, geruild, gebruikt als opslagruimte of bedrijfsruimte of – in het ergste geval – ingezet voor criminele activiteiten, zoals hennepteelt. 

We hebben een breed aanbod cursussen en trainingen ontwikkeld waarmee u effectief tegen allerlei vormen van onrechtmatig gebruik van uw woningen op kunt treden. 

Tweedaagse cursus | Bestrijding Onrechtmatige bewoning (BOB Compact) 

Dikaion organiseert een aantal keer per jaar op een centraal gelegen locatie in Nederland een tweedaagse cursus BOB Compact. Deze cursus is bedoeld voor corporatiemedewerkers die belast zijn met de aanpak van onderverhuur, doorverhuur en andere vormen van onrechtmatig gebruik van woningen. Het is een echte cursus voor specialisten. Alle aspecten komen aan bod. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie; het huurrecht wordt, voor zover relevant, meer dan opgefrist. Het belangrijkste onderdeel van de cursus draait echter om de gespreksvoering. De cursisten oefenen in realistische settings hoe ze de ‘onrechtmatige bewoners’ en vervolgens de ‘onderverhuurders’ het beste te woord kunnen staan, met het uiteindelijke doel dat de desbetreffende woning zo snel mogelijk leeg komt en weer eerlijk aan woningzoekenden kan worden verhuurd. 

Cursus Dikaion

In company cursus | Bestrijding onrechtmatige bewoning (BOB Compact)

De eerder genoemde cursus wordt ook in company verzorgd. Zo’n cursus is vooral interessant voor corporaties die in een keer vijf of meer medewerkers voor het BOB-vak opgeleid willen zien of daartoe met andere corporaties in de regio een samenwerking willen aangaan. Het is een cursus 'op maat', het programma wordt dan ook op de situatie bij de desbetreffende corporatie(s) afgestemd. 

Voorkomen is beter...

Bestrijding van onrechtmatige bewoning houdt niet op bij de opsporing en aanpak van onder- en doorverhuursituaties. Er zijn ook tal van preventieve maatregelen mogelijk. Een kritische beoordeling van woningruilaanvragen en van verzoeken om erkenning van het medehuurderschap, bijvoorbeeld, werpt evenzeer haar vruchten af. Dikaion verzorgt in dit verband overigens niet alleen cursussen, zij helpt verhuurders ook bij het aanscherpen van werkprocessen en standaard brieven. De cursus is altijd ‘op maat’, dat wil zeggen toegesneden op de specifieke beleidsuitgangspunten van de betreffende corporatie. 

Eendaagse cursus | bestrijding onrechtmatige bewoning (bob verkort)

De eendaagse cursus is bedoeld voor medewerkers die al over voldoende theoretische kennis beschikken (bijvoorbeeld na het volgen van een cursus huurrecht voor verhuurmakelaars) en ook al praktische ervaring hebben met de aanpak van onderverhuur, maar de effectiviteit daarvan willen verbeteren. De cursus bevat tal van ‘tips en trucs’, die in de BOB-praktijk ruimschoots hun nut hebben bewezen. 

Alertheidtraining 

De alertheidtraining is met name bedoeld voor wijk- of complexbeheerders, huismeesters en andere corporatiemedewerkers met een zogenoemde buitendienstfunctie. Zij is echter ook geschikt voor baliemedewerkers, medewerkers huurincasso en andere medewerkers met veel klantcontacten. De cursus heeft tot doel om de deelnemers zich van hun signaleringsfunctie bewust te maken. Een alerte houding levert onderzoekswaardige signalen op. De cursisten krijgen ook echt het gevoel met die signalering een steentje aan de hoofdtaak van de corporatie bij te dragen: de eerlijke verdeling van schaarse woonruimte.