Plan van aanpak

Krachten bundelen

Organisatie van samenwerking

Plan van aanpak

Dikaion helpt woningcorporaties desgevraagd bij het opstellen van een plan van aanpak, waarin aandacht voor de intensiteit en omvang van het probleem, specifieke plaatselijke kenmerken, strategische en tactische keuzes bij de aanpak, de gewenste capaciteit, nut en noodzaak van samenwerking met andere instanties, de methode van werken op dossierniveau, het opleidingsplan voor de direct en indirect betrokken medewerkers, preventieve maatregelen (met aandacht voor werkprocessen, formulieren en (standaard)brieven), de in- en externe communicatie en – niet onbelangrijk! – de kosten en baten van de aanpak.

Krachten bundelen

Het is goed als de diverse instellingen die bij de bestrijding van (woon)fraude betrokken zijn, hun krachten bundelen. Onderverhuur van woningen gaat niet zelden gepaard met uitkeringsfraude, onterechte huurtoeslag, onregelmatigheden bij de inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie, studiefinancieringfraude, crimineel gebruik van woningen (zoals hennepteelt, drugshandel en prostitutie), verblijfsillegaliteit enz. Samenwerking verhoogt de efficiency en effectiviteit van de inzet van menskracht en werkt kostenbesparend.

Organisatie van samenwerking

Dikaion draagt graag haar steentje bij aan het tot stand komen van convenanten. Dat is beter dan het optuigen van informele netwerken tussen de betrokken organisaties. Dikaion staat voor transparantie en controleerbaarheid. Bij het onderzoek en de aanpak van woonfraude dringt men vaak diep door in de levensfeer van mensen. Daarom moet de uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Ook bij die samenwerking.